POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Dorota Jagielska LaWool (zwaną dalej: „LaWool”), z wykorzystaniem sklepu internetowego www.lawool.com oraz określa zasady i warunki świadczenia przez LaWool usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

1.2. Definicje:

DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

DOSTAWA – dostarczenie Klientowi Towaru określonego w Zamówieniu przez LaWool, za pośrednictwem Dostawcy,

DOSTAWCA – Poczta Polska S.A.

KLIENT – podmiot, na rzecz którego według Regulaminu mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.riskmadeinwarsaw.com, określająca zakres oraz sposób przetwarzania danych osobowych Klientów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu LaWool.

STRONA INTERNETOWA SKLEPU LaWool – strony internetowe, pod którymi LaWool prowadzi Sklep LaWool, działające w domenie lawool.com.

TOWAR – produkt oferowany przez LaWool za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego LaWool.

TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub urządzenie umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, miedzy Klientem a Riskmadeinwarsaw.

WSTĘP

2.1. Jako LaWool posiadamy wszelkie prawa do Sklepu LaWool, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu LaWool, a także do wykorzystywanych przez nas wzorców, formularzy i logotypów. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób przez nas określony i zgodny z Regulaminem.

2.2. LaWool udostępnia Sklep LaWool jako system teleinformatyczny, za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu LaWool.

2.3. LaWool zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Sklepu LaWool reklam dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich.

2.4. Sklep LaWool lub Strony Sklepu Internetowego LaWool nie mogą być wykorzystywane przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania spamu.

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego LaWool odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym przez nas w Regulaminie.

2.6. Klient, korzystając ze Sklepu LaWool nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm jego działania. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu LaWool, Strony Sklepu Internetowego LaWool lub usług nieodpłatnych świadczonych przez LaWool, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub LaWool.

2.7. Klient jest uprawniony do korzystania ze Stron Internetowych Sklepu LaWool wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Stron Internetowych Sklepu LaWool w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes LaWool.

2.8. Korzystanie ze Sklepu LaWool oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Treścią cyfrową zawartą na Stronie Internetowej Sklepu LaWool, z zastrzeżeniem postanowień § 3 Regulaminu.

2.9. LaWool dołoży starań, aby korzystanie z naszego Sklepu Internetowego LaWool było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego LaWool to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej (Internet Explorer 10, Chrome 30, FireFox 24, Opera 16, Safari 5.1) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”, łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 M/s.

2.10. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie LaWool oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu LaWool, Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.

2.11. Jako LaWool oświadczamy, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia (stosować aktualne programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet).

2.12. LaWool tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu LaWool. W przypadku zastosowania przez LaWool powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ofertę LaWool.

3.2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym LaWool przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu LaWool.

3.3. Klient składa zamówienie, wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” i Towar, którym jest zainteresowany na Stronie Internetowej Sklepu LaWool, a następnie po skompletowaniu całości zamówienia i wskazanie w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz płatności, przez wysyłkę formularza zamówienia do LaWool przez wybór pola „ZAPISZ I ZAPŁAĆ” w formularzu zamówienia. Przed wysyłką zamówienia do LaWool podawana jest cena łączna wybranych Towarów, łączny koszt wybranego sposobu Dostawy oraz wszelkie inne ewentualne koszty związanie z realizacją zamówienia.

3.4. Po złożeniu zamówienia, LaWool przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

3.5. Po zawarciu Umowy sprzedaży, LaWool potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

4.1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu LaWool zmieszczone przy danym Towarze:

stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są wedle wyboru Klienta w: złotych polskich, Euro lub dolarach amerykańskich;

nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy;

nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.

4.2. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Sklepu LaWool w momencie składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.

4.3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

przelew bankowy na rachunek bankowy LaWool (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez LaWool potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy LaWool);

gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez LaWool potwierdzenia przyjęcia zamówienia );

przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez LaWool potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez LaWool informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta).

4.4. Klient nie ma możliwości zapłaty za cześć zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Klient informowany jest każdorazowo o terminie na dokonanie płatności za zamówienie, uwzględniający sposób Dostawy.

4.5. LaWool zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu LaWool informację o terminie realizacji zamówienia.

4.6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4.7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

4.8. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

4.9. Riskmadeinwarsaw dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

4.10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo.. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru, do Sklepu Internetowego LaWool, przez Dostawcę LaWool skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RĘKOJMIA

5.1. LaWool ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami LaWool ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

5.2. LaWool zapewnia Dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

5.3. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że LaWool niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez LaWool albo LaWool nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez LaWool usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez LaWool. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że LaWool niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

LaWool może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi LaWool.

5.4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres LaWool. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa LaWool

5.5. LaWool odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

REKLAMACJE

6.1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie mailowej na adres LaWool .

6.2. LaWool w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

6.3. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres LaWool.

6.4. Klient może zgłosić LaWool reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez LaWool. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny LaWool. Dla złożenia reklamacji Klient może wykorzystać formularz reklamacji zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu LaWool. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. LaWool niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT ŚWIADCZEŃ

7.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 7 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

7.2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając LaWool oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości mailowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. LaWool niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie wiadomości email.

7.3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

7.4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim LaWool przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.5. LaWool ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. LaWool może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez LaWool, LaWool nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar LaWool lub przekazać go osobie upoważnionej przez LaWool do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.8. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres LaWool.

7.9. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób Dostawy inny niż najtańszy, zwykły sposób Dostawy oferowany przez LaWool, LaWool nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

7.10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.11. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:

za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres LaWool, Płoskie 128m, 22-400 Zamość

7.12. LaWool dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

8.1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu Internetowego.

8.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu Internetowego.

8.3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez LaWool na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 10 kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni przez LaWool poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

8.4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

8.5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

8.6. Regulamin obowiązuje od dnia 12.10.2016 r..

Decyzja o udzielenie prawa ochronnego marki LaWool